Om musikterapi

Musik & Terapi i Utveckling

Märith Bergström-Isacsson

Musik

Musik är ett unikt fenomen för oss människor och man är inte helt säker på hur och varför musik uppstått. Musikens ursprung är fortfarande lite av en gåta, men överallt där man funnit arkeologiska lämningar efter människor har man även funnit spår av musik. Musik väcker känslor och musik väcker samma universella känslor oavsett vilken kultur vi befinner oss i. I och genom musik är vi enade vilket visar på, och kanske även delvis förklarar, den fantastiska och oförklarliga makt musik har över oss. Vi behöver alla mat, dryck, beröring, närhet, och stimulans, men vi behöver även musik. Om det inte vore så skulle musik ha försvunnit helt eller åtminstone mattats av – men så är det inte. Tvärt om.


Musik är oftast en mycket stor del av ett barns sociala och kulturella omgivning. Med det menar jag att varje barn formas individuellt utifrån den musik de exponeras för. Det musikaliska språket får vi med oss från allra första början. Redan som foster utvecklas hörseln, och vår upplevda erfarenhetsbank börjar så sakta att byggas upp. Det vi upplever är puls, rytm, tempoväxlingar, polyrytmik, dynamiska växlingar, röster med olika kvaliteter, frekvenser och språkmelodier, samhällets olika ljudmiljöer och musik av olika genre. Vissa ljud hör vi ofta och de skapar redan där och då grunden för igenkännande och därmed för vår trygghet. Andra ljud hör vi mer sällan, men de finns där ändå i bakgrunden som en del av vårt kulturella sammanhang. Forskning har visat att upplevda stimuli, inklusive musik, transporteras till hjärnan där de kan bevaras och även lagras i våra minnen. Vi vet även att olika typer av musik tydligt och mätbart påverkar människor såväl känslomässigt som fysiologiskt. Man kan bli lugnad, aktiverad, mer fokuserad och koncentrerad men även stressad och ångestfylld.


Musikterapi

Musikterapi är en vetenskapligt grundad behandlingsform som bygger på musikens förmåga att skapa kontakt och kommunikation. Man använder sig av den musikaliska upplevelsen (expressivt och receptivt), musikskapande och olika former av samspel. Det kan vara för att må bra (förhöjd livskvalitet), personlighetsutvecklande, identitetsstärkande, eller med bearbetande syfte. Musikterapeutiska metoder används även av musikterapeuter i samarbete med andra professioner inom t ex skola/elevhälsa, musik & språk, habilitering och rehabilitering.

I musikterapi utgår man ifrån personens egen musikaliska bakgrund och identitet, erfarenhet av musik och personens upplevelse av musiken, samt den situation man just där och då befinner sig i. I musikterapi ingår aktivt musicerande, musiklyssning, men även samtal kan ingå.

Det krävs inga musikaliska förkunskaper.

Socialstyrelelsen  beslutade sig för att från och med 2014-01-01 inför en KVÅ-kod för Musikterapi i åtgärdsregistret.

Beskrivningstexten är enligt följande:

Kodtexten: DU033 Musikterapi (i)

Beskrivningstexten: Utredning, bedömning och behandling, enskilt och/eller i grupp av utbildad musikterapeut, avancerad nivå är önskvärd. Behandlingen söker tillgodose patienters fysiska, emotionella, mentala, sociala och/eller kognitiva behov.

www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/atgardskoderkva


I Sverige finns nationella riktlinjer när det gäller musikterapeutisk behandling vid schizofreni och schitzofrenliknande tillstånd. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Socialstyrelsen. [Online] 2011. [Citat: den 14 11 2011.]

I Sverige finns idag även tydliga nationella riktlinjer som stödjer musikterapi  gällande patienter i livets slutskede. http://www.socialstyrelsen.se/nationelltkunskapsstodforgodpalliativvard/sokrekommendationerikunskapsstodet/patientilivetsslutskede6

 

Vad är en Musikterapeut

Musikterapeut är ett yrke med bred internationell förankring. En musikterapeut kan arbeta med bedömning, behandling, information, handledning och forskning. I några länder, såsom Storbritannien, Österrike och Lettland, är ”musikterapeut” en skyddad yrkestitel. Detta innebär att endast den som har en statligt godkänd utbildning har rätt att kalla sig musikterapeut. Musikterapeuter räknas i dessa länder till gruppen paramedicinska yrken (sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och psykolog). I Finland och Tyskland är titeln ”musikterapeut” ekvivalerad (likvärdig) med ”psykoterapeut”.

I Sverige och i övriga nordiska länder pågår för närvarande ett arbete för att yrket ”musikterapeut” även här ska få en skyddad yrkestitel. Detta skulle innebära en kvalitetssäkring. Sveriges Akademiska Musikterapeuter, SAM, anser att det är viktigt att musikterapeuter har god kunskap om olika musikterapeutiska modeller, metoder och tekniker, att musikterapeuter följer SAM:s etiska riktlinjer samt att all användning av musikterapi baseras på aktuell forskning och vetenskap.

På SAMs hemsida kan man hitta aktuell information samt ett nationellt register över registrerade musikterapeuter enligt SAM (RMT-SAM) www.musikterapeut.se


Målgrupp

Musikterapi vänder sig till alla åldersgrupper, barn, vuxna och äldre, och kan förekomma både individuellt och i grupp. Den som önskar musikterapi kan tillsammans med terapeuten välja vilken inriktning behandlingen ska ha. Det kan vara: systemisk terapi, rehabilitering, specialpedagogisk inriktning, psykoterapeutisk behandling, självutveckling, friskvård mm.
Copyright ©  All Rights Reserved